PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tác phẩm nghệ thuật: độc đáo.Lệ Hà
18-11-2014, 07:57 PM
MỜI BẠN ĐOÁN XEM NÓ ĐƯỢC LÀM BẰNG GÌ ?


https://ci3.googleusercontent.com/proxy/91I2s75YVW9MDy-my2vEpDlEwI264xlL5OZX6eOoktJLFp1awxtAIA6KbK6eij82y Qcmdr0F9JY4eeeA5nsrm5zHDZLoClBtGHmLdyU7DTbG7Y2N-moGMVlJ=s0-d-e1-ft#http://i594.photobucket.com/albums/tt30/KTSM_album/LVH/imagejpg1.jpg


Mời Bạn Đoán Xem Nó Được Làm Bằng Gì

Humty dumty

Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king's horses and all the king's men
Couldn't put Humpty together again.

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/e5A1dafkB8FOUFGDClN_-gnQjFN-sOr92jib78uIwnrRDGiW1zgYx5bk4McLsvXRHUHuYoL2OaxD0h k2cX0LxmZ3GtCMAzAv-qeKMiGJaZbAO4HpRicO1_lI=s0-d-e1-ft#http://i594.photobucket.com/albums/tt30/KTSM_album/LVH/imagejpg2.jpghttps://ci5.googleusercontent.com/proxy/S9wLi6nU8Y4sA6ShfRkKcJk196fjSWYOOqmNM4CTdCMdDpEJwP 197hrGWF6Dv3LhXy-MEN8tD112_jkvDweCHg4VWgSpFSg6nhl3Ix-DhQnqA22M2eRDcEN9=s0-d-e1-ft#http://i594.photobucket.com/albums/tt30/KTSM_album/LVH/imagejpg3.jpghttps://ci3.googleusercontent.com/proxy/nnNh8hxZBVRDaNJaJjbHw_kA930mwC9FupRM2kPBNtwlHtKFYG CVirp6_AGy_6v1imiXizpbNV-FjPJFSfDqMJtJfYgs5MfnZjeD-B-rfGdcqAYjWuRe7fv_=s0-d-e1-ft#http://i594.photobucket.com/albums/tt30/KTSM_album/LVH/imagejpg4.jpg


Bạn đoán ra được chưa?

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/HlPPGaD3Ewv13d_bKUr16JfDtIwbeGWpFhJ9EYn9T463v4BLTo V5qPSi_8SKWfwYQ9FXvZJiI-pN83QWeEPr3vRH9sIbBJ8JiC28juYJZ2wpOKjAFaxxcw6Z=s0-d-e1-ft#http://i594.photobucket.com/albums/tt30/KTSM_album/LVH/imagejpg5.jpghttps://ci3.googleusercontent.com/proxy/Sz-Yq3evpcvCviu8jaL6_mtRuJ4L6w_2_7vUeEp-cPNMdQ5RQuRF3tVfFAHxVcQHhM9iMGH6opRs_NN4SaXjp9kqzg ZixBIgz_wWkOdr3TIVHxYSeRNW92eN=s0-d-e1-ft#http://i594.photobucket.com/albums/tt30/KTSM_album/LVH/imagejpg6.jpg


Nó làm bằng hàng ngàn đôi dép quai
Thử đoán tác phẩm kế tiếp

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/tdr3dcCWGyx0SC0ESF9x3UqdvGuK0bLYIC3i8BrvR8nnisvse3 fg98XB6xWEthzucHn6bALC4mfcMzSZbj5Vg7k5VkwTmIx1jL7_ F5btue4cbvS2o_np884Z=s0-d-e1-ft#http://i594.photobucket.com/albums/tt30/KTSM_album/LVH/imagejpg7.jpghttps://ci3.googleusercontent.com/proxy/vtJmne7U2H0o9SToO0wlX8vTz0P5WJgHcchcA1izRtIj_o6JIb ViDLr8cdliIFPZjnBzYwlo5zXVHqAUT0n__ABt_KdH3LjmGiaT Rs7pa1OBYv36W2V-al_u=s0-d-e1-ft#http://i594.photobucket.com/albums/tt30/KTSM_album/LVH/imagejpg8.jpghttps://ci3.googleusercontent.com/proxy/PlxBCPCo002hoFAPQAMOw2BehAuY0DTac0jQODK2f5HKjbQRZF lFHnHg07haFjDwevOpF6xZiAP7l8gwod9-aUKJPnj7-o3gWOjne0_0CNa77S-fsDloqwSt=s0-d-e1-ft#http://i594.photobucket.com/albums/tt30/KTSM_album/LVH/imagejpg9.jpg


Tại Sydney, Australia – với 3604 tách cà phê lót thành bức ảnh chân dung Mona Melissa.

https://ci5.googleusercontent.com/proxy/-E5ezzwvBa-Kr_pNQs6HOK-Ss0BFIfbCFVNgMbCWR2YHbhCdSN2955V6kaCvsFtajGuI76UEB Nm847hP_ijd3oHxdXKEUYQB5FKnnDpvj9d5h7h8s5Itp20h0A= s0-d-e1-ft#http://i594.photobucket.com/albums/tt30/KTSM_album/LVH/imagejpg10.jpg

Điều này bằng cách thêm số lượng khác nhau của sữa vào 3604 tách cà phê để hình thành cấp độ khác nhau của giai điệu bức ảnh chân dung nầy .