PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tứ Thời Thi - Thôi Hiệu (704–754) dịch sang tiếng Anh -HUY BAhuyba
14-06-2020, 12:30 PM
四 時 詩 Tứ Thời Thi
崔顥Thôi Hiệu (704–754)
春遊芳草地 Xuân du phương thảo địa
夏賞綠荷池 Hạ thưởng lục hà trì
秋飮黃花酒 Thu ẩm hoàng hoa tửu
冬吟白雪詩 Đông ngâm bạch tuyết thi

Dịch sang tiếng Anh
* Bản dịch không vần

Verses of Four Seasons
Spring to visit the scented grassy land
Summer to enjoy the green lotus pond
Autumn to drink chrysanthemum wine
Winter to recite poetry in white snow
Translated by Michelle Phương Thảo

Biên tập, bản dịch có vần, hợp theo thơ luật

Verses of Four Seasons
Spring to visit the scented grasses land
Summer to enjoy the green pond where the lotus grow
Autumn to have chrysanthemum wine cup in hand
Winter to recite poetry in white snow
Translated by HUY BA