PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Xem tranh và đọc chuyện ngắnthugiangvu
19-07-2011, 11:17 PM
https://docs.google.com/viewer?attid=0.1&pid=gmail&thid=130af4bb88979a06&url=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3 D2%26ik%3D85a0e3df02%26view%3Datt%26th%3D130af4bb8 8979a06%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&docid=aac93c602b3593624478e61082981780%7C7ddac1a1e 48890d236299e913d463935&a=bi&pagenumber=1&w=800 (https://docs.google.com/viewer?attid=0.1&pid=gmail&thid=130af4bb88979a06&url=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3 D2%26ik%3D85a0e3df02%26view%3Datt%26th%3D130af4bb8 8979a06%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&docid=aac93c602b3593624478e61082981780%7C7ddac1a1e 48890d236299e913d463935&a=bi&pagenumber=1&w=800)

https://docs.google.com/viewer?attid=0.1&pid=gmail&thid=130af4bb88979a06&url=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3 D2%26ik%3D85a0e3df02%26view%3Datt%26th%3D130af4bb8 8979a06%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&docid=aac93c602b3593624478e61082981780%7C7ddac1a1e 48890d236299e913d463935&a=bi&pagenumber=2&w=800

https://docs.google.com/viewer?attid=0.1&pid=gmail&thid=130af4bb88979a06&url=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3 D2%26ik%3D85a0e3df02%26view%3Datt%26th%3D130af4bb8 8979a06%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&docid=aac93c602b3593624478e61082981780%7C7ddac1a1e 48890d236299e913d463935&a=bi&pagenumber=3&w=800

https://docs.google.com/viewer?attid=0.1&pid=gmail&thid=130af4bb88979a06&url=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3 D2%26ik%3D85a0e3df02%26view%3Datt%26th%3D130af4bb8 8979a06%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&docid=aac93c602b3593624478e61082981780%7C7ddac1a1e 48890d236299e913d463935&a=bi&pagenumber=4&w=800

https://docs.google.com/viewer?attid=0.1&pid=gmail&thid=130af4bb88979a06&url=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3 D2%26ik%3D85a0e3df02%26view%3Datt%26th%3D130af4bb8 8979a06%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26zw&docid=aac93c602b3593624478e61082981780%7C7ddac1a1e 48890d236299e913d463935&a=bi&pagenumber=5&w=800