PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Yêu là chết trong lòng... nhiều phết !Sao Hôm
02-09-2012, 02:14 PM
Yêu là chết trong lòng... nhiều phết!
http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-08-11/1344641274-truyen-tranh-hai-1.jpg

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-08-11/1344641274-truyen-tranh-hai-2.jpg

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-08-11/1344641274-truyen-tranh-hai-3.jpg

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-08-11/1344641274-truyen-tranh-hai-4.jpg

Và đây là nỗi khổ của chàng.

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-08-11/1344641274-truyen-tranh-hai-5.jpg

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-08-11/1344641274-truyen-tranh-hai-6-2.jpg

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-08-11/1344641520-truyen-tranh-hai-6.jpg

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-08-11/1344641274-truyen-tranh-hai-8.jpgMei Ying - dịch

Thin`
04-09-2012, 10:05 AM
Dù có chết ... Cũng lết vào Yêu !Yêu là chết trong lòng... nhiều phết ?http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-08-11/1344641274-truyen-tranh-hai-1.jpg

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-08-11/1344641274-truyen-tranh-hai-2.jpg

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-08-11/1344641274-truyen-tranh-hai-3.jpg

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-08-11/1344641274-truyen-tranh-hai-4.jpg

Và đây là nỗi khổ của chàng.

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-08-11/1344641274-truyen-tranh-hai-5.jpg

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-08-11/1344641274-truyen-tranh-hai-6-2.jpg

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-08-11/1344641520-truyen-tranh-hai-6.jpg

http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/3-2012/images/2012-08-11/1344641274-truyen-tranh-hai-8.jpg