Bài viết Blog gần đây

 1. Đường thi: Huy Thanh

  LỚP HỌC ĐƯỜNG THI

  Rủ khách dừng chân chỗ dạy Đường
  Nghe nàng thảo luận đã mười thương
  Vai gầy chữ thả tưng bừng xóm
  Vóc mảnh bài trao rộn rã phường
  Gái bản về đây từ mọi ngõ
  Trai làng hỏi đó tự ngàn phương
  Hè thu tiết chuyển chào sư mẫu
  Khấp khởi chiều nay giã biệt trường!

  18-02-2017
  Huy Thanh
  Chuyên mục
  Chưa phân loại
 2. Sức Khỏe Cho Mọi Người