Fanlong

NHẮC MÌNH

Bầu chọn cho bài này
NHẮC MÌNH
Là binh - làm giáo - lại thường dân
Phú chẳng hề mơ - Cứ cố bần
Lính chiến biên phòng quen khổ ải
Gíao nghèo thôn dạ trải phong trần
Đỉnh đời mải bước còn xa đích
Tài đức luôn rèn để tiến thân
Kho sách thánh hiền thường gắng học
Quyết noi gương sáng bậc tiền nhân.

Fanlong Lê Quốc Thọ.
Từ khóa: nhắc mình Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận