QUÂY QUẦN

Bạn hữu quây quần đối ẩm thơ
Cùng nhau xướng họa thỏa trông chờ
Anh gầy nghĩa cử tô đồi mộng
Chị ủ tâm tình vẽ bến mơ
Dẫu buổi đông về giăng tuyết lạnh
Dù đêm bão nổi khiến trăng mờ
Đơm vần chữ dệt lời ưu ái
Rộn rã trong lòng chẳng phút ngơ.

Gió Bụi
120418