1742. Nếu bạn sống vì muốn có tất cả, bạn sẽ chẳng bao giờ có đủ đâu - Vicki Robin.