Mời quý thi hữu đối:

Phong-phú phong phú.

TTST143/1330