Tặng Quần _ Thơ Vui

Lúc cha mất, Chử đồng Tử chôn khố cho cha nên phải ở truồng.
Cô gái kia thấy chàng có hiếu nên đem tặng chiếc quần.
Chàng Tử không dám nhận mà vội vàng bỏ chạy có cờ.
Nhờ quý thi hữu giải thích bằng một hoặc tối đa hai câu thơ vui.

TTST179/1362