PDA

Xem phiên bản đầy đủ : TTT Chuyển từ Hán Việt sang Việt ngữthái thanh tâm
24-03-2012, 11:36 AM
Bài dẫn

Vịnh Hưng Đạo Vương

Phổ xuất tiên nguyên cái thế hào
Phấn thân tuẫn quốc bất từ lao
Xanh phù nhật cốc khâm hoài nhuệ
Tấn tảo biên trần thủ đoạn cao
Công mãn Nam thiên thùy trúc bạch
Uy dư Đông hải thiếp ba đào
Phần dương khánh diễn hồn dư sự
Trường sử Hồ nhi thức tuấn mao.

Cao Bá Quát
1809-1855

- Dịch nghĩa

Là đấng anh hào nhất đời, vốn dòng dõi nhà tiên,
Dấn mình vì nước chẳng hề khó nhọc.
Nâng đỡ xe mặt trời lòng những hăng hái,
Quét sạch bụi ngòai cõi, mưu lược thật cao siêu.
Công cao đầy cả trời Nam, lưu truyền sử sách,
Uy linh khắp biển Đông, sóng cả yên lặng.
Ân trạch ở Phần Dương có ánh sáng cũng bằng thừa,
Mãi khiến giặc Hồ phải biết tay tài giỏi.


Dịch thơ

Vịnh Hưng Đạo Vương

Anh hào một đấng vốn giòng tiên
Vì nước dấn thân chẳng khổ phiền
Nâng đỡ mặt trời lòng quả cảm
Quét trơn bụi ngoại trí siêu nhiên
Công đầy trời Việt lưu trang sử
Uy khắp biển Đông giữ sóng yên
Phúc sánh Phần Dương nào đáng kể
Giặc Hồ mãi khiếp bậc lương hiền.

Hà Nội 21/12/2011
Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
24-03-2012, 06:52 PM
Bài dẫn

Vịnh Hưng Đạo Vương

Phổ xuất tiên nguyên cái thế hào
Phấn thân tuẫn quốc bất từ lao
Xanh phù nhật cốc khâm hoài nhuệ
Tấn tảo biên trần thủ đoạn cao
Công mãn Nam thiên thùy trúc bạch
Uy dư Đông hải thiếp ba đào
Phần dương khánh diễn hồn dư sự
Trường sử Hồ nhi thức tuấn mao.

Cao Bá Quát
1809-1855

- Dịch nghĩa

Là đấng anh hào nhất đời, vốn dòng dõi nhà tiên,
Dấn mình vì nước chẳng hề khó nhọc.
Nâng đỡ xe mặt trời lòng những hăng hái,
Quét sạch bụi ngòai cõi, mưu lược thật cao siêu.
Công cao đầy cả trời Nam, lưu truyền sử sách,
Uy linh khắp biển Đông, sóng cả yên lặng.
Ân trạch ở Phần Dương có ánh sáng cũng bằng thừa,
Mãi khiến giặc Hồ phải biết tay tài giỏi.


Dịch thơ

Vịnh Hưng Đạo Vương

Anh hào một đấng vốn giòng tiên
Vì nước dấn thân chẳng khổ phiền
Nâng đỡ mặt trời lòng quả cảm
Quét trơn bụi ngoại trí siêu nhiên
Công đầy trời Việt lưu trang sử
Uy khắp biển Đông giữ sóng yên
Phúc sánh Phần Dương nào đáng kể
Giặc Hồ mãi khiếp bậc lương hiền.

Hà Nội 21/12/2011
Thái Thanh Tâm
Tôi chưa thạo các ô mục trên giao diện nên đã đặt tên nhầm ở chủ đề dịch thơ này. Ý tôi muốn đặt tiêu đề cho chủ đề này là: TTT chuyển từ Hán Việt-sang Việt ngữ. Xin nhờ chị Trần Thị Thanh Liêm hoặc BDH giúp đỡ. Tôi tự sửa mãi mà không được.
Xin cảm ơn !

thái thanh tâm
27-03-2012, 12:30 PM
Cáo tật thị chúng

Xuân khứ bách hoa lạc,
Xuân đáo bách hoa khai.
Sự trục nhãn tiền quá,
Lão tùng đầu thượng lai.
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Mãn Giác Thiền Sư
1052-1096


Dịch nghĩa:

Có bệnh bảo mọi người

Xuân đi, trăm hoa rụng,
Xuân đến, trăm hoa nở.
Việc đời theo nhau ruổi qua trước mắt,
Tuổi già hiện đến từ trên mái đầu.
Đừng cho rằng xuân tàn thì hoa rụng hết,
Đêm qua, một cành mai đã nở trước sân.

Dịch thơ:

CÓ BỆNH BẢO MỌI NGƯỜI

Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân về trăm hoa cười
Việc đời trôi trước mắt
Tuổi già mái bạc phơi
Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua, sân trước một nhành mai.

Hà Nội 1/7/2011

Thái Thanh Tâm

thái thanh tâm
05-04-2012, 09:34 PM
Nguyên tiêu

Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,
Xuân giang, xuân thuỷ tiếp xuân thiên.
Yên ba thâm xứ đàm quân sự,
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.

Tháng 2/1948
Hồ Chí Minh

Dịch nghĩa

Đêm nay, rằm tháng giêng, trăng vừa tròn,
Nước sông xuân tiếp liền với màu trời xuân.
Giữa nơi khói sóng thăm thẳm, bàn bạc việc quân,
Nửa đêm trở về, thuyền chở đầy ánh trăng.

Dịch thơ

Rằm tháng giêng

Tháng giêng trăng sáng giữa đêm rằm
Sông nước đất trời đượm tiết xuân
Bàn bạc việc quân nơi khói sóng
Khuya về thuyền dát ánh trăng ngân.

Hà Nội 1/7/2011 - TTT

thái thanh tâm
12-05-2012, 08:54 AM
Cảm hoài

Thế sự du du nại lão hà
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công lợi
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
Trí chủ hữu hoài phù địa trục
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma.

Đặng Dung (...-1414)
Dịch thơ :Cảm hoài

Việc đời dài khó lại già rồi
Trời đất mênh mông cuộc hát chơi
Bần tiện gặp thời nên sự dễ
Anh hùng lỡ vận nuốt hờn thôi
Phò vua bụng luống toan xoay đất
Gột giáp sông kia khó vạch trời
Nợ nước chưa đền đầu đã bạc
Gươm mài mấy đận dưới trăng soi .

Hà Nội 1.10.10
Thái Thanh Tâm