PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Dịch thơ phan đình phùngTRẦN THỊ THANH LIÊM
10-08-2013, 12:58 PM
DỊCH THƠ PHAN ĐÌNH PHÙNG

CHỮ HÁN:
臨終時作
潘廷逢
戎場奉命十更冬,
武略依然未奏功。
窮戶嗷天難宅雁,
匪徒遍地尚屯蜂。
九重車駕關山外,
四海人民水火中。
責望愈隆憂愈重,
將門深自愧英雄

ÂM HÁN VIỆT:

LÂM CHUNG THỜI TÁC
Phan Đình Phùng

Nhung trường phụng mệnh thập canh đông,
Võ lược y nhiên vị tấu công.
Cùng hộ ngao thiên nan trạch nhạn,
Phỉ đồ biến địa thượng đồn phong.
Cửu trùng xa giá quan san ngoại,
Tứ hải nhân dân thuỷ hoả trung.
Trách vọng dũ long ưu dũ trọng ,
Tướng môn thâm tự quý anh hùng.

DỊCH RA NGHĨA TIẾNG VIỆT:

LÀM THƠ TRƯỚC LÚC LÂM CHUNG
Vâng mệnh ở chốn binh nhung đã mười năm,
Mưu lược đánh giặc vẫn chưa nên được việc gì.
Dân chúng cùng đường đói khổ kêu trời như đàn nhạn không có chỗ ở,
Bọn giặc còn đóng đồn như ong khắp mọi nơi.
Xa giá của vua đang ở ngoài quan sơn,
Nhân dân bốn bể như sống trong nước sôi lửa bỏng.
Trách nhiệm càng cao thì mối lo càng lớn,
Nghĩ mình cũng trong cửa tướng, mà riêng thẹn với tiếng anh hùng.

DỊCH THƠ:

TRƯỚC LÚC LÂM CHUNG
Phan Đình Phùng

Ở mệnh quan trường đã chục đông
Quân điều võ lược chửa thành công
Inh trời hộ đói tràn như nhạn
Dậy đất quân tà nổi tợ ong
Điệu giá cửu trùng chơi xứ ngoại
Đày dân tứ hải lụi than hồng
Càng cao trách nhiệm thêm sầu não
Luống thẹn cho thân chữ kiệt hùng.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 13/7/2013
Trần Thị Thanh Liêm dịch

Hoàng Nguyễn Thái Hà
10-08-2013, 01:03 PM
贈姑子黎國粹因久別回省故鄉
紀來卅載又逢君
始信傳聞地軸循
壯志當年思出塞
深情今日轉回輪
年高途路般般苦
歲邁舟車步步迍
幸喜靈台猶昔在
冰身皓髮辟泥塵
一九八二年

Tặng cô tử lê quốc tuý nhân cửu biệt hồi tỉnh cố hương
Kỷ lai tạp tải hựu phùng quân
Thủy tín truyền văn địa trục tuần
Tráng chí đương niên tư xuất tái
Thâm tình kim nhật chuyển hồi luân
Niên cao đồ lộ ban ban khổ
Tuế mại chu xa bộ bộ truân
Hạnh lý linh đài do tích tại
Băng tâm hạo phát tịch nê trần
1982

Dịch nghiã:
Tặng con cô Lê quốc Túy xa lâu về thăm quê
Tính ra ba chục năm mới gặp lại chú
Mới tin là nghe trái đất xoay tròn là thật
Năm đó hăng hái nghĩ đến việc đi xa
Ngày nay vì tình sâu quay về
Tuổi cao đường xá nhiều điều vất vả
Thân già tầu xe bưóc bưóc khó khăn
Mừng là nét xưa vẫn còn như cũ
Tấm thân trong trắng không lẫn bụi bặm

Dịch Thơ:
Ba chục năm xa lại gặp đây
Mới tin là trái đất tròn xoay
Đi xa chí lớn từ năm trước
Thăm lại tình sâu mãi đến nay
Tuổi lớn tàu xe bao vất vả
Thân già sông nước những loay hoay
Nét xưa mừng vẫn như ngày nọ
Thân tóc trắng màu bụi chẳng dây
LXK